Initial D Arcade Stage - Sega Original Soundtracks 頭文字D

MICA-0299

New

MICA-0299

Format             CD, Original Soundtracks
Published by   Miya Records, made in Taiwan
Barcode 4719314019993

More details

$5.88

More info

1 Car Select 2:12
2 Stage Select 1:08
3 Result 1:16
4 Itsuki 1:12
5 Kenji (Ver.3) 1:07
6 Shingo 1:18
7 Suetsugu 1:17
8 Atsuo (Ver.3) 1:10
9 Mako & Sayuki 1:15
10 Tokyo No Hashiriya 1:09
11 Kenta 1:16
12 Keisuke 1 1:19
13 Iketani 1:24
14 Nakazato 1:23
15 Ryosuke 1:19
16 Takumi 2 1:23
17 Seiji 1:13
18 Kyoichi 1:22
19 Kogashiwa 1:20
20 Miki 1:13
21 Daiki 1:18
22 Sakai 1:15
23 Tachi 1:17
24 Nobuhiko 1:24
25 Sakamoto 1:23
26 Wataru 1:18
27 Kyoko (Ver.3) 1:42
28 Lanevo 5 1:22
29 Lanevo 6 1:24
30 Keisuke 2 1:32
31 Takumi 3 1:34
32 Bunta 1:28
33 Win 3 1:14
34 Win 5 1:44
35 Lose 1 1:44
36 Lose 2 1:47
37 Lose 4 0:48
38 Takumi 1 (Ver.2) 1:13
39 Kenji (Ver.2) 1:22
40 Atsuo (SP Stage) 1:32
41 Kyoko (SP Stage) 2:08
42 Iketani (Ver.1) 0:44
43 Itsuki & Takumi (Ver.1) 0:43
44 Shingo (Ver.1) 0:44
45 Nakazato (Ver.1) 0:47
46 Mako & Sayuki (Ver.1) 0:42
47 Keisuke (Ver.1) 0:46
48 Wataru (Ver.1) 0:44
49 Kogashiwa (Ver.1) 0:46
50 Seiji (Ver.1) 0:41
51 Kyoichi (Ver.1) 0:43
52 Ryosuke (Ver.1) 0:46
53 Takumi 1 (Ver.1) 0:43
54 Daiki (Ver. 1) 0:41
55 Sakai (Ver.1) 0:43
56 Tachi (Ver.1) 0:43
57 Keisuke 2 (Ver.1) 0:47
58 Takumi 2 (Ver.1) 0:43
59 Bunta (Ver.1) 0:40
60 Win (Ver.1) 0:25
61 Lose 1 (Ver.1) 0:26
62 Lose 2 (Ver.1) 0:23
63 Win (Goal Jingle) 0:10
64 Lose (Goal Jingle) 0:10
65 Timeup (Goal Jingle) 0:11

9 other products in the same category: